Despre noi

Statutul ROMFRA

CAP. 1 DISPOZITII GENERALE

Art. 1

Denumirea asociatiei este „Asociatia de prietenie romano-franceza ROMFRA”, numita in prezentul statut „Asociatia ROMFRA”.

Art. 2

Asociatia ROMFRA este constituita prin libera vointa a membrilor fondatori, fiind persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica.

Art. 3

Asociatia ROMFRA functioneaza in conformitate cu prevederile prezentului statut si ale legislatiei in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 4

Sediul Asociatiei ROMFRA este situat in Alexandria, str. Mihail Kogalniceanu nr.46-48, Jud. Teleorman, Romania.

Art. 5

Asociatia ROMFRA functioneaza pe durata nedeterminata.

CAP. 2 SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.6

Asociatia ROMFRA are urmatoarele scopuri:

Art. 7

In realizarea scopurilor propuse, Asociatia ROMFRA isi stabileste urmatoarele obiective si activitati :

 

CAP. 3 PATRIMONIUL ASOCIATIEI SI SURSELE DE VENIT

Art. 8

La constituire, Asociatia ROMFRA are un patrimoniu initial rezultat din contributiile initiale efectuate de catre membri fondatori.

Art. 9

Patrimoniul Asociatiei ROMFRA va fi dezvoltat prin:

Art. 10

Veniturile obtinute vor fi utilizate pentru asigurarea desfasurarii activitatilor necesare realizarii scopului asociatiei.

CAP. 4 MEMBRII ASOCIATIEI ROMFRA. DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 11

Membrii Asociatiei ROMFRA sunt:

Art. 12

Membrii fondatori sunt persoanele fizice si juridice care au hotarat si procedat la constituirea Asociatiei „ROMFRA”, in conformitate cu Incheierea nr. 43/01.10.1991 a Judecatoriei Alexandria.

Art. 13

Membrii asociati sunt persoanele fizice si juridice care au depus cerere de aderare la asociatie, cerere aprobata de Consiliul Director si ratificata ulterior de Adunarea Generala a Asociatilor.

Art. 14

Membrii de onoare sunt persoanele fizice carora Adunarea Generala a Asociatilor le-a acordat aceasta calitate pentru merite si servicii deosebite aduse Asociatiei „ROMFRA”. Membrii de onoare nu platesc cotizatia lunara. Ei pot participa la Adunarea Generala a Asociatilor, votul lor fiind unul consultativ.

Art. 15

Membrii organziatiei de tineret sunt persosnele fizice cu vasta de pana (inclusiv) 29 de ani care se organizeaza in cadrul Organizatiei de Tineret ROMFRA si care functioneaza condorm „Statutului Organizatiei de Tineret’ care face parte integranta din prezentul statut.

OT Romfra este alcatuita din membrii permanenti si membrii ocazionali, pe perioda derularii anumitor activitati sau proiecte. Acestia din urma pot solicita obtinerea calitatii de membru permanent , cu respectarea obligatiilor aferente fiecarui membru al asociatiei.

Art. 16

Primirea de noi membri se face pe baza de cerere scrisa adresata Consiliului Director care o va aproba si apoi o va supune ratificarii Adunarii Generale a Asociatilor la proxima sedinta a acesteia. Refuzul aprobarii cererii de catre Consiliul Director se face fara motivare

Calitatea de membru al asociatiei se pierde:

Art. 17

Membrii Asociatiei ROMFRA au urmatoarele drepturi:

Art. 18

Membrii Asociatiei ROMFRA au urmatoarele obligatii:

CAP. 5 ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

Art. 19

Organele asociației sunt:

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Presedintele Consiliului Director prezideaza reuniunile Consiliului Director.

Pentru reprezentarea executiva a asociației in activitățile curente si relațiile cu terții, Consiliul Director numeste o persoana cu funcție executiva – Directorul Asociatiei ROMFRA . Sfera, durata si limitele competentelor conferite se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Funcționare.

Art. 24

Regulile generale pentru convocarea Consiliului Director, validarea deliberarilor si emiterea deciziilor acestuia sunt urmatoarele:

Art. 25

CAP. 6 INCETAREA ACTIVITATII

Art. 26

Asociatia poate fi dizolvata prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor luata cu votul majoritatii membrilor asociatiei.

Art. 27

Lichidarea asociatiei se va face in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 28

Intregul activ al asociatiei se va atribui, dupa lichidare, unei alte asociatii sau societati nepatrimoniale avand un obiect de activitate similar sau apropiat, dupa cum va hotari Adunarea Generala, cu respectarea prevederilor legale.

CAP. 7 DISPOZITII FINALE

Art. 30

Prezentul statut este cadrul normativ pe baza caruia se va desfasura intreaga activitate a Asociatiei ROMFRA.

Art. 31

Prevederile prezentului Statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.

 

Data adoptarii prezentului statut : 21 ianuarie 2005

Anexa Statutul Organizatiei de Tineret ROMFRA este parte integranta din prezentul statut.

 

ANEXA STATUTUL ORGANIZATIEI DE TINERET “ROMFRA”

Art. 1

Tinerii membri ai asociatiei se organizeaza in Organizatia de Tineret ROMFRA conform prevederilor prezentului statut.

Cel putin doua treimi din membrii organizatiei de tineret vor avea varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani.

Art. 2

Organizatia de tineret are drept scop antrenarea tinerilor in activitati cultural - educative, promovarea unor relatii de prietenie si parteneriat cu tineri si organizatii similare din Franta si Romania, promovarea valorilor culturale in strainatate.

Art.3

In esenta, activitatile organizatiei de tineret sunt urmatoarele:

In organizatia de tineret vor putea fi cooptati si instructorii care se ocupa cu instruirea tinerilor pe domenii de activitati, daca acestia o solicita.

Art. 4

Organizatia de tineret alege din randurile sale un birou format din 3 membri

Art. 5

Oragnizatia de tineret alege prin majoritatea simpla a membrilor sai un conducator (lider).

Art. 6

Conducatorul organizatiei de tineret reprezinta Asociatia in toate problemele specifice, legate de activitatea de tineret.

Art. 7

Organizatia de tineret utilizeaza in mod gratuit baza materiala a asociatiei, si este sustinuta de asociatie, logistic si financiar pentru atingerea scopurilor sale.

Art. 8

Pentru obtinerea unei parti a fondurilor necesare in atingerea scopului ei, organizatia de tineret, desfasoara contra cost, programe educationale pentru tineret:

Beneficiarii actiunilor vor fi tinerii.

Art. 9.

Fondurile obtinute de organizatia de tineret vor fi utilizate pentru :

Art 10.

Conducatorul organizatiei de tineret prezinta anual un raport de activitate Consiliului de Administratie.

Art. 11

Angajarea de catre organizatia de tineret a asociatiei in actiuni de amploare, se face numai cu acordul Consiliului de Administratie.

Art 12.

Modificarea statutului organizatiei de tineret este facuta cu acordul a 1/2 + 1 membri

Istoricul asociației

1991

 

 

1992

 

 

1993

 

 

1994

 

 

1995

 

 

1996

 

 

1997

 

 

1998

 

 

1999

 

 

2000

 

 

2001

 

 

2002

 

 

2003

 

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

D’AUTRES MOMENTS CLES DE L’AGENDA DE ROMFRA PREVUS JUSQU'A LA FIN DE L’ANNEE 2007

 

Vocația ROMFRA

ROMFRA se inspiră din tradițiile strămoșești de pe aceste meleaguri, dar în egală măsură din aspirațiile spre progres ale concetățenilor săi.

Solid ancorată în realitatea epocii sale, ea vine în întâmpinarea nevoilor acestora, le întinde mâna, ajutându-i să-și asume cu fruntea sus noua condiție de cetățeni europeni.

Grație primei sale vocații care este francofonia, ROMFRA a reușit să stabilească legături de prietenie și parteneriate la celălalt capăt al Europei, în Franța, făcându-i să profite de aceasta pe numeroși tineri din orașul nostru. Aceste contacte extraordinare cu Europa le-au deschis noi orizonturi și, fără îndoială, le-a schimbat în bine destinul.

Iată de ce la ROMFRA se pregătesc noi proiecte, se lărgesc orizonturile, ne extindem câmpul de acțiune și parteneriatele, neîncetând să visăm la o Românie la fel de europeană ca restul bătrânului nostru continent.