E-Manager Școala Plus!

Obiectivele și grupul țintă

Obiectivul general:

Obiective specifice:

Grupul tinta (din regiunile S-V si S-Muntenia) al proiectului este format din:

Rezultate anticipate

Activități planificate

A0. Activitati de management al proiectului

 
A.1 Realizarea unui studiu calitativ in vederea fundamentarii instrumentelor de planificare si organizare manageriala eficienta la nivelul institutiilor scolare si al institutiilor cu rol de conducere in educatie la nivel local. Studiul va determina nevoile de planificare mangeriala la nivelul institutiilor cu functii de coordonare in domeniul educatiei la nivel judetean si regional si a unitatilor scolare.

A.2 Proiectarea pedagogica a instrumentelor de planificare si organizare manageriala la nivelul instituțiilor școlare si al instituțiilor cu funcții de conducere, coordonare in domeniul educației la nivel județean. Pe baza rezultatelor studiului se vor dezvolta instrumentele manageriale pe categorii de componente manageriale: Management strategic; Management operațional; Managementul resurselor umane; Management financiar; Managementul calitatii; Marketing școlar;

A.3 Designul si dezvoltarea sistemului informatic “E-manager, scoala plus”. Se va defini sistemul informatic in termeni de arhitectura, functionalitati, tipologia resurselor si a serviciilor, managementul drepturilor de acces pentru toate categoriile de useri, administrare si completare/ update etc. Sistemul va avea si componenta de platforma de educatie asistata interactiva pentru membrii grupului tinta si o comunitate online care sa gazduiasca resurse si sa faciliteze comunicarea si schimbul de experienta intre membrii grupului tinta dupa programul de instruire.

A.4 Formarea profesionala a grupului tinta in domeniul educatiei la nivel cu tematica „Un management de calitate pentru o scoala performanta” in vederea pilotarii componentelor aplicatiei “E-manager, scoala plus”:

A.5 Pilotarea componentelor aplicatiei “E-manager, scoala plus”

 
A.6 Diseminarea rezultatelor obtinute prin implementarea proiectului

Echipa de management

Constantin Amarie - ISJ Teleorman - Manager de proiect

Sorin Sferle - ROMFRA - Coordonator monitorizare / evaluare proiect

Mariana Gheorghe - ISJ Olt - Responsabil monitorizare / evaluare proiect

Ion Ducan - ISJ Teleorman - Coordonator formare

Mariana Stancu - ISJ Olt - Coordonator formare

Emanuel Ologeanu - Shotron - Manager proiect "Shotron"

Silvia Botez - ISJ Teleorman - Coordonator promovare si diseminare proiect

Miluta Virlan - ISJ Teleorman - Coordonator tehnic

Paula Gudan - ISJ Teleorman - Asistent proiect

Angela Iacob - ISJ Olt - Asistent proiect

Chestionare EMSP

Fișa de proiect

A. Obiective Proiect

Obiectivul General: Creșterea calitatii sistemului de management din unitati de invatamant preuniversitar si din institutiiile cu functii de conducere si coordonare in domeniul educației la nivel județean (componenta de coordonare si monitorizare a managementului unitatilor școlare) prin dezvoltarea si implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitara si coerenta, in vederea creșterii calitatii serviciilor de educație si formare profesionala inițiala.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Imbunatatirea managementului strategic si operațional din unitati de invatamant preuniversitar si institutiile cu functii de conducere, coordonare in domeniul educației la nivel județean prin elaborarea unor documente de planificare/instrumente/moduri de lucru unitare pe termen scurt si mediu, raportate la cele trei domenii din HG 21/2007 (privind Standardele de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar): dezvoltare instituționala, eficacitate educaționala si managementul calitatii.
2. Imbunatatirea procesului de management al unitatilor de invatamant si cresterea calitatii serviciilor de educație din scoli prin dezvoltarea si implementarea unei aplicații informatice unitare suport „E- manager scoala plus”.
3. Dezvoltarea competentelor profesionale a cel putin 2 000 persoane implicate in asigurarea managementului din si instituțiile cu funcții de conducere, coordonare in domeniul educației la nivel județean si unitatile de invatamant preuniversitar, prin elaborarea/implementarea unui program de formare continua in sistem blended learning ”Un management de calitate pentru o scoala performanta” in regiunile S-M si S-V;
4. Abilitarea categoriilor de membri ai Consiliilor de administrație -CA-(altele decât personalul didactic) in asigurarea managementului strategic si operațional al unitatilor de invatamant preuniversitar in vederea consolidării relației de parteneriat dintre unitatile de invatamant si comunitatea locala in sprijinul practicării unui management școlar descentralizat si partajat la nivelul responsabilităților manageriale.

Proiectul se inscrie in AP1, DMI1.1, principalele contributii ale proiectului la obiectivul general POS DRU sunt:

B. Durata de implementare – 3 ani - 01.07.2010– 30.06.2013

C. Activitati

A0. Activitati de management al proiectului
A0.1. Activitati de implementare si monitorizare a activitatilor proiectului;
A0.2. Activitati de informare si publicitate;
A0.3. Activitati de audit;
A0.4. Activitati de achizitii.

A1. Realizarea unui studiu calitativ in vederea fundamentarii instrumentelor de planificare si organizare manageriala eficienta la nivelul institutiilor scolare si al institutiilor cu rol de conducere in educatie la nivel local. Studiul va determina nevoile de planificare mangeriala la nivelul institutiilor cu functii de coordonare in domeniul educatiei la nivel judetean si regional si a unitatilor scolare.
1.1 Stabilirea metodelor calitative de cercetare;
1.2 Elaborarea si administrarea chestionarelor, a altor instrumente;
1.3 Aplicarea instrumentelor si colectarea datelor;
1.4 Prelucrarea datelor si interpretarea rezultatelor;
1.5 Redactarea concluziilor studiului si elaborarea unui raport care va sprijini fundamentarea celorlalte activitati si abordari educationale din proiect si se va distribui in cadrul unitatilor de invatamant din cele 2 regiuni din proiect.

A2. Proiectarea pedagogica a instrumentelor de planificare si organizare manageriala la nivelul instituțiilor școlare si al instituțiilor cu funcții de conducere, coordonare in domeniul educației la nivel județean
Pe baza rezultatelor studiului se vor dezvolta instrumentele manageriale pe categorii de componente manageriale:Management strategic;Management operațional; Managementul resurselor umane;Management financiar;Managementul calitatii;Marketing școlar;
2.1 Dezvoltarea de instrumente, planuri de acțiune si moduri de raportări (grădinița/ scoala cu clase I-VIII/liceu): plan de dezvoltare instituționala (PDI); diagrama Gantt in vederea operaționalizării PDI-ului, instrumente de monitorizare a activității compartimentelor secretariat, biblioteca, laboratoare, contabilitate, administrativ; instrumente de evaluare a motivației profesorilor/ elevilor; realizarea ofertei educaționale si planul de mix-marketing; instrumente de masurare a gradului de satisfacție a elevilor si parintilor, proceduri formalizate, operationale prin raportare la indicatorii din HG 21/2007; instrumente de management operational (ex:fise de post, fise de (auto)evaluare, decizii,); planuri de imbunatatire a activitatii manageriale etc, care vor fi cuprinse intr-un Ghid de management pt dezvoltare institutionala;
2.2 Dezvoltarea de instrumente, planuri de actiune si moduri de raportari in masura sa coordoneze si sa monitorizeze activitățile manageriale din scoli pe componentele: strategic, operational, resurse umane, materiale, managementul calitatii etc, instrumente de formulare de recomandari si montorizare a recomandarilor, instrumente de coordonare a activitatilor manageriale din unitati scolare etc. Instrumentele proiectate vor fi introduse in sectiuni separate (sectiunea “Coordonare manageri unitati scolare - din institutiile cu functii de conducere, coordonare in domeniul educatiei la nivel judetean”, sectiunea “Management unitate scolara gradinita/ scoala cu clase I-VIII/liceu”) in aplicatia informatica “E-manager, scoala plus”

A3. Designul si dezvoltarea sistemului informatic “E-manager, scoala plus”
Se va defini sistemul informatic in termeni de arhitectura, functionalitati, tipologia resurselor si a serviciilor, managementul drepturilor de acces pentru toate categoriile de useri, administrare si completare/ update etc. Sistemul va avea si componenta de platforma de educatie asistata interactiva pentru membrii grupului tinta si o comunitate online care sa gazduiasca resurse si sa faciliteze comunicarea si schimbul de experienta intre membrii grupului tinta dupa programul de instruire.
3.1 Proiectarea sistemului informatic.
3.2 Dezvoltarea tehnica.
3.3 Validarea si testare initiala.
3.4 Crearea ghidurilor de lucru pentru instructorii si cursantii care vor folosi sistemul.

A4. Formarea profesionala a grupului tinta in domeniul educatiei la nivel cu tematica „Un management de calitate pentru o scoala performanta” in vederea pilotarii componentelor aplicatiei “E-manager, scoala plus”:
4.1 Pregătirea programului de formare continua pe cele 6 module de formare: Management strategic;Management operațional; Managementul resurselor umane; Management financiar; Managementul calitatii; Marketing școlar pentru grupul ținta de către grupul de experți cheie din proiect, acreditarea acestuia la CNFP; se va dezvolta un program de formare adresat membrilor CA, alții decât cadre didactice: contabili de scoli, reprezentantul autoritatilor publice locale, reprezentantul parintilor, reprezentantul elevilor etc.; postare pe platforma a conținuturilor cursului de formare continua; vor fi incluse si 2 module complementare: „Educația in spiritul dezvoltării durabile” si „Abordări manageriale pentru promovarea egalitatii de șanse in educație”.
4.2 Crearea specificațiilor pentru elementele online ale cursurilor
4.3 Crearea elementelor online ale cursurilor
4.4 Derularea programului de formare continua in sistem blended learning si certificarea categoriilor de personal didactic prin organizarea a 80 sesiuni de formare pentru 2000 beneficiari, pentru fiecare din cele 6 module de formare;
4.5 Formarea utilizatorilor in vederea pilotării aplicației “E-manager, scoala plus”
4.6 Evaluarea participanților si acordarea certificatelor de absolvire.

A5. Pilotarea componentelor aplicatiei “E-manager, scoala plus”Se va realiza pe 2 subcomponente:
5.1 pregatirea pilotarii:
5.1.1 Selectarea unitatilor scolare (gradinita/ scoala cu clase I-VIII/liceu) in care se va
organiza pilotarea aplicatiei “E-manager, scoala plus”;
5.1.2 Pregatirea resurselor materiale suport; planificarea si organizarea activitatilor pilotate 5.2 pilotarea aplicatiei
5.2.1 Pilotarea sub supervizare/monitorizare a functionarii aplicatiei informatice;
5.2.2 Colectarea de feedback structurat
5.2.3 Elaborarea unui raport de monitorizare a pilotarii, pe baza feedback-ului
5.2.4 Designul final al componentelor aplicatiei informatice in urma pilotarii.

A6 Diseminarea rezultatelor obtinute prin implementarea proiectului
6.1 Realizarea si distribuirea in format hartie/electronic a materialelor rezultate in proiect
6.2 Evaluarea utilizarii portalului si a cursurilor
6.3 Realizarea de articole de specialitate care sa prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante
6.4 Organizarea unor seminarii cu reprezentanti ai categoriilor de actori de la nivelul institutiei PP si ale partenerilor. 4 evenimente regionale de diseminare la care vor participa invitati si din alte judete/regiuni de dezvoltare pentru prezentarea rezultatelor proiectului, distribuirea de materiale tiparite.

D. Rezultate anticipate

- Newsletter al proiectului disponibil on-line pentru mediatizarea si diseminarea proiectului;
- Brosuri de prezentare a proiectului si a beneficiilor catre grupul tinta: cel putin 700 buc. la sfarsitul primului an de proiect, cu indicatorul de rezultat: cel putin 80% de brosuri de prezentare distribuite in cel putin 378 unitati scolare;
- 1 raport de cercetare privind fundamentarea instrumentelor de planificare si organizare manageriala eficienta la nivelul institutiilor scolare si al institutiilor cu functii de conducere in domeniul educatiei la nivel judetean;
- 1 sistem informatic “E-manager, scoala plus”cu 8 instrumente de planificare si organizare manageriala la nivelul institutiilor scolare si al institutiilor cu functii de conducere in educatie la nivel judetean (sectiunea “Coordonare manageri unitati scolare - destinata institutiilor cu functii de conducere in domeniul educatiei la nivel judetean”, sectiunea “Management unitate scolara gradinita/ scoala cu clase I-VIII/liceu) -8 ghiduri de utilizare a instrumentelor software dezvoltate, disponibile pe platforma de invatare in format electronic;
- 1 program de formare cu 6 module proiectat/dezvoltat/acreditat/implementat adresat personalului didactic ce asigura managementul in unitati scolare preuniversitare/coordonare la nivelul institutiilor cu functii de conducere, coordonare in domeniul educatiei la nivel judetean, acreditate CNFP.
- 1 program de formare proiectat/dezvoltat/implementat adresat membrilor CA, altii decat cadre didactice: contabili de scoli, reprezentantul autoritatilor publice locale, reprezentantul parintilor, reprezentantul elevilor -O platforma online functionala, cu spatii adecvate pentru comunitati de invatare si de practica.
- 2 ghiduri de utilizare a platformei online: unul printat pentru formatori, unul online pentru formabili, cu indicator de rezultat 2 ghiduri utilizate ca resursa de invatare in proiect;
- Suport de curs pentru modulele de formare (online si / sau tiparite);
- 432 directori/directori adjuncti de scoli participanti la programul de formare, cu indicator de rezultat cel putin 90% de absolventi certificati;
- 56 persoane cu functii de conducere din institutiile scolare coordonatoare la nivel judetean, participanti la programul de formare, cu indicator de rezultat cel putin 90% de absolventi certificati;
- 924 membrii ai CA din unitatile scolare participanti la programul de formare, cu indicator de rezultat cel putin 90% de absolventi certificati;
- 588 membrii CA, altii decat cadre didactice, participanti la programul de formare, cu indicator de rezultat cel putin 90% de absolventi cu diplome de participare;
- personal de conducere din grupul tinta participanti/absolventi pentru doua module de formare:„Educatia in spiritul dezvoltarii durabile” si „Abordari manageriale pentru promovarea egalitatii de sanse in educatie”.
- Cel putin 2000 de portofolii cu aplicatii practice realizate in cadrul programului de formare de catre cursanti;
- Cel putin un ghid pentru fiecare modul de formare, continand instrumente manageriale pentru fiecare categorie de nevoi identificate, cu indicatorul de rezultat:
- cel putin 80% din scolile pilot continua utilizarea instrumentelor dupa finalizarea pilotarii;
- 8 ghiduri de utilizare a instrumentelor software dezvoltate, disponibile pe platforma de invatare in format electronic;
- Postere pentru promovarea proiectului si a instrumentelor dezvoltate in cadrul proiectului: cel putin 700 postere cu indicatorul de rezultat: cel putin 80% distribuite in 564 unitati scolare;
- Imbunatatirea capacitatii institutionale, prin indeplinirea a cel putin 80 din cei 99 descriptori aferenti acestui domeniu, la toate unitatile de invatamant cu reprezentanti in grupul tinta
- Cresterea eficacitatii educationale, prin indeplinirea a cel putin 38 din cei 46 descriptori aferenti acestui domeniu, la toate unitatile de invatamant cu reprezentanti in grupul tinta;
- Fiecare unitate scolara implicata in proiect va elabora/revizui Proiectul de Dezvoltare Institutionala (PDI) prin respectarea structurii standard, realizand o fundamentare in concordanta cu resursele si nevoile organizatiei;
- Corelarea executiei bugetare cu PDI si planul operational anual la cel putin 70% din unitatile scolare cu reprezenatanti in grupul tinta;
- Fiecare unitate scolara implicata in proiect va elabora/revizui reclama/ posterul/ pliantul de prezentare a ofertei educationale in conformitate cu reperele analizelor invatate la cursul de marketing scolar, cu indicatorul de rezultat:
- cel putin 80% din reclame contin elemente concrete referitoare la traseele educationale oferite;
- Realizarea rapoartelor de autoevaluare ale scolilor implicate in proiect;
- 6 seminarii organizate cu reprezentanti ai factorilor interesati din tara pentru promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului.
- Cel putin 60% din directorii formati vor difuza constant experienta pozitiva in diversele intalniri profesionale metodice.

E. Justificarea necesității implementării proiectului

Proiectul este relevant pentru soluționarea punctelor slabe identificate prin analizele SWOT elaborate de persoanele din instituțiile școlare coordonatoare la nivel județean, din regiunile S-M si Centru prin furnizarea datelor necesare de la PP si P1: cursurile de formare parcurse de unii directori nu sunt in concordanta cu nevoile manageriale; exista deficiente in exercitarea rolurilor manageriale de către unii directori; insuficienta monitorizare a documentelor de management strategic si operațional,a demersurilor manageriale proiectate in planurile manageriale/ operaționale; in unele scoli activitatea CA este adesea formala sau inexistenta; gestionarea defectuoasa a conflictelor. TIC nu este o practica manageriala uzuala; organizarea activității manageriale - prin delegare de sarcini este insuficienta; se manifesta inconsecventa in receptarea mesajelor electronice de către utilizatori si lipsa competentelor in domeniul marketingului scolar; toleranta excesiva fata de activitatea propriilor angajați. Desi cel putin 55% din membrii grupului tinta au beneficiat de formare profesionala in diferite domenii care sa le permită imbunatatirea si dezvoltarea de competente manageriale, acestea au fost teoretice. Directorii si personalul din CA trebuie sa-si realizeze in continuare meseria de profesor, ceea ce limitează timpul alocat pentru gestionarea activitatilor si proceselor din scoala. Este necesar un program de formare continua care sa combine teoria si practica, concomitent cu abilitarea cursanților in vederea utilizării unui sistem informatic suport cu instrumente manageriale digitale care sa permită economia de timp si resurse materiale si cresterea calitatii proceselor managementului scolar. Membrii CA, in special reprezentanții autoritatii locale, parintilor, elevilor, nu sunt suficient implicati in exercitarea de atributii manageriale tocmai datorita absentei unei formari specifice care sa le furnizeze competentele necesare practicarii unui management scolar descentralizat, in contextul actual al lipsei resurselor financiare, precum si a lipsei unui program de formare adecvat. Proiectul isi propune sa raspunda nevoilor specifice ale membrilor grupului tinta prin pilotarea, dezvoltarea si aplicarea ghidurilor si instrumentelor software care sa eficientizeze si flexibilizeze managementul educational, formarea/imbunatatirea/dezvoltarea urmatoarelor categorii de competente: cognitive, de organizare, indrumare si control, functionale, de evaluare, de comunicare si relationare, psiho-sociale, personale, etice, de utilizare TIC, de self- management. eficientizare a modalitatilor de eficientizarea procesului de management educational. comunicare intre personalul de conducere si personalul din subordine prin accesarea rapida a platformei intalniri virtuale, de a schimba suport, cu posibilitatea de a realiza sedinte, opinii, de a primi feedback in timp util; realizarea situatiilor scolare mai rapid si mai eficient prin utilizarea sistemului software care va permite sa realizeze automat o serie de rapoarte si de evidente care trebuiau realizate de fiecare cadru didactic si asigurarea managementului personalului din subordine prin dezvoltarea unui instrument care sa permita directorilor de scoli vizualizare rapida a situatiei/a fisei unui cadru didactic din subordine; asigurarea managementul financiar al scolii, prin dezvoltarea unor componente care sa permita asigurarea unui cash-flow sustenabil, o evidenta clara a distribuirii/repartizarii bugetului pe diferitele linii bugetare. Proiectul se bazeaza pe o abordare integrata si ofera din aceasta perspectiva o solutie strategica, care sa raspunda cat mai bine obiectivului de imbunatatire a procesului de management scolar, avand elemente de valoare adaugata: crestere a cresterea numarului de ore de pregatire profesionala continua a membrilor grupului tinta prin participarea la un program de formare continua in sistem blended learning finalizat cu dobandirea de informatii si competente pentru gestionarea activitatilor si proceselor manageriale la nivel de institutie unitati scolare, in special scolara; implicarea reala a membrilor CA din reprezentantii autoritatii locale, parintilor, elevilor, in gestiunea si managementul scolii prin formarea specifica in domeniu si participare la pilotarea „E- manager scoala plus” ; activitati inovatoare de tipul dezvoltarii si implementarii unei aplicatii informatice unitare suport „E- manager scoala plus” cu sectiuni corelate adresate unitatilor scolare si institutiile cu functii de conducere, coordonare in domeniul educatiei la nivel judetean pentru imbunatatirea procesului de management scolar. persoanele cu functii de conducere din institutiile scolare la nivel judetean, responsabile cu Management Educational, Evaluare si Dezvoltare Institutionala au in responsabilitatea lor formarea, consilierea, monitorizarea si evaluarea unui numar de aprox 200 de directori de unitati de invatamant, care la randul lor au responsabilitati similare in raport cu ceilalti angajati, inclusiv membrii ai CA si profesorii coordonatori. Conform fisei postului si retelei de unitati scolare din judetul respectiv, personalul cu functii de conducere din institutiile scolare coordonatoare la nivel judetean de la compartimentul MEEDI exercita un volum mare de responsabilitate si aria substantiala de actiune ceea ce creeaza un decalaj evident cu timpul fizic necesar unei colaborari benefice cu fiecare director, deoarece instrumentele aplicate in vizitele de monitorizare, consiliere, evaluare trebuie analizate, interpretate pentru formularea de recomandari pertinente care sa fie urmarite in implementare. Elaborarea instrumentelor digitale va avea la baza analiza de nevoi referitoare la planificarea mangeriala a personalului din institutiile cu functii de conducere, coordonare in domeniul educatiei la nivel judetean. Completare la metodologie proiect: Continutul formarii online va fi organizat pe unitati de invatare, solicitand participantilor lectura, studiul individual, implicarea in dezbaterile pe forum, autoevaluarea, realizarea de proiecte colaborative si individuale. Participantii isi construiesc astfel propriul parcurs de invatare materializat printr-un portofoliu personal.

Newsletter

Buletinul informativ editat în cadrul proiectului "E-manager școala plus!"

Date de contact

ISJ Teleorman

Adresa: Strada Carpați, nr. 15, Alexandria, cod poștal 140059, jud. Teleorman

Telefon: 0247 312 712

Fax: 0247317092

Email: isjteleo@isjtr.ro

Asociația ROMFRA

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48, 140044 Alexandria, jud. Teleorman

Telefon: (4) 0 347 401 546

Fax: (4) 0 247 317 995

Email: secretariat@romfra.ro

Persoane de contact: Sorin Sferle - director, sorin@romfra.ro