Statutul ROMFRA

CAP. 1 DISPOZITII GENERALE

Art. 1

Denumirea asociatiei este „Asociatia de prietenie romano-franceza ROMFRA”, numita in prezentul statut „Asociatia ROMFRA”.

Art. 2

Asociatia ROMFRA este constituita prin libera vointa a membrilor fondatori, fiind persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica.

Art. 3

Asociatia ROMFRA functioneaza in conformitate cu prevederile prezentului statut si ale legislatiei in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 4

Sediul Asociatiei ROMFRA este situat in Alexandria, str. Mihail Kogalniceanu nr.46-48, Jud. Teleorman, Romania.

Art. 5

Asociatia ROMFRA functioneaza pe durata nedeterminata.

CAP. 2 SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.6

Asociatia ROMFRA are urmatoarele scopuri:

 • a) promovarea relatiilor de colaborare si parteneriat cu asociatii si institutii analoge europene din domeniul cultural si stiintific;
 • b) promovarea unui sistem educational alternativ, bazat pe noi tehnologii, de inalta performanta;
 • c) promovarea si raspandirea limbilor straine, in special a limbii franceze, ca instrumente de comunicare internationala si purtatoare de valori culturale;
 • d) sprijinirea si pregatirea tinerilor in activitati specifice vietii asociative;
 • e) promovarea valorilor culturale romanesti in strainatate si integrarea lor in fenomenul cultural european.

Art. 7

In realizarea scopurilor propuse, Asociatia ROMFRA isi stabileste urmatoarele obiective si activitati :

 

 • a) organizarea de intruniri cu fundatii culturale sau reprezentanti ai unor asezaminte similare, in scopul crearii si respectiv intensificarii fenomenului cultural din zona, in relatie armonioasa cu fenomenul similar francez si european;
 • b) stabilirea de legaturi cu specialisti in vederea unor colaborari stiintifice, tehnice si culturale;
 • c) stabilirea unor relatii culturale si de amicitie intre familii romane si franceze, sprijinirea de calatorii turistice si de studii, schimburi de experienta;
 • d) organizarea de actiuni culturale publice in domeniul artelor beletristice si plastice (simpozioane literare, expozitii de arte plastice), stiintifice, educative, sedinte de comunicari, colocvii;
 • e) organizarea de cursuri de formare, (initiere, calificare, perfectionare si specializare) in informatica si domenii conexe, gestiune si contabilitate, secetariat, cursuri in domeniul resurselor umane si al managementului, al limbilor straine, si alte domenii de interes pe piata fortei de munca, pentru toate categoriile de public.
 • f) acordarea de servicii de consiliere si indrumare vocationala somerilor sau persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;
 • g) organizarea de conferinte si seminarii pe teme de interes general, comunitar si european,
 • h) acordarea de servicii consultanta tehnica, financiara sau de management de proiect,
 • i) centru de invatare si perfectionare a cunostintelor de limbi straine pe niveluri de performanta pentru copii si adulti;
 • j) organizarea unui sistem de invatamant privat (gradinita particulara, scoala primara, gimnaziala, liceala si postliceala);
 • k) organizarea de spectacole, manifestari cultural artistice, simpozioane, tombole, competitii sportive;
 • l) organizarea de cluburi de dans, teatru, activitate corala;
 • m) desfasurarea unor activitati cu caracter umanitar (donatii, activitati gratuite de sustinere scolara) si de protectie sociala (cursuri gratuite de formare si reconversie profesionala), pentru sustinerea tinerilor defavorizati, a somerilor, a copiiilor cu probleme socio-culturale si educationale;
 • n) accesarea si implementarea de proiecte finantate de Uniunea Europeana.
 • o) infiintarea de sucursale si filiale, in judet si in tara.
 • p) Alte forme de invtamant

CAP. 3 PATRIMONIUL ASOCIATIEI SI SURSELE DE VENIT

Art. 8

La constituire, Asociatia ROMFRA are un patrimoniu initial rezultat din contributiile initiale efectuate de catre membri fondatori.

Art. 9

Patrimoniul Asociatiei ROMFRA va fi dezvoltat prin:

 • a) taxa de inscriere;
 • b) cotizatia lunara a membrilor asociatiei;
 • c) donatii din tara si strainatate;
 • d) sponsorizari;
 • e) dobanzi si dividente (obtinute din plasarea disponibilului rezultat din activitatile fara scop patrimonial);
 • f) resurse si subventii obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 • g) venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
 • h) activitati utilizate in scop social sau profesional potrivit statutului de organizare si functionare; servicii de tehnoredactare si multiplicare
 • i) venituri din dobanzi si redevente;
 • j) venituri din vanzari de produse, marfuri, lucrari executate si servicii prestate;
 • k) alte venituri care nu sunt contrare legislatiei in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.
 • l)Venituri din inchirierea echipamentului sau spatiului asociatiei

Art. 10

Veniturile obtinute vor fi utilizate pentru asigurarea desfasurarii activitatilor necesare realizarii scopului asociatiei.

CAP. 4 MEMBRII ASOCIATIEI ROMFRA. DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 11

Membrii Asociatiei ROMFRA sunt:

 • a) Membrii fondatori;
 • b) Membrii asociati;
 • c) Membrii de onoare.
 • d) Membrii organizatiei de tineret

Art. 12

Membrii fondatori sunt persoanele fizice si juridice care au hotarat si procedat la constituirea Asociatiei „ROMFRA”, in conformitate cu Incheierea nr. 43/01.10.1991 a Judecatoriei Alexandria.

Art. 13

Membrii asociati sunt persoanele fizice si juridice care au depus cerere de aderare la asociatie, cerere aprobata de Consiliul Director si ratificata ulterior de Adunarea Generala a Asociatilor.

Art. 14

Membrii de onoare sunt persoanele fizice carora Adunarea Generala a Asociatilor le-a acordat aceasta calitate pentru merite si servicii deosebite aduse Asociatiei „ROMFRA”. Membrii de onoare nu platesc cotizatia lunara. Ei pot participa la Adunarea Generala a Asociatilor, votul lor fiind unul consultativ.

Art. 15

Membrii organziatiei de tineret sunt persosnele fizice cu vasta de pana (inclusiv) 29 de ani care se organizeaza in cadrul Organizatiei de Tineret ROMFRA si care functioneaza condorm „Statutului Organizatiei de Tineret’ care face parte integranta din prezentul statut.

OT Romfra este alcatuita din membrii permanenti si membrii ocazionali, pe perioda derularii anumitor activitati sau proiecte. Acestia din urma pot solicita obtinerea calitatii de membru permanent , cu respectarea obligatiilor aferente fiecarui membru al asociatiei.

Art. 16

Primirea de noi membri se face pe baza de cerere scrisa adresata Consiliului Director care o va aproba si apoi o va supune ratificarii Adunarii Generale a Asociatilor la proxima sedinta a acesteia. Refuzul aprobarii cererii de catre Consiliul Director se face fara motivare

Calitatea de membru al asociatiei se pierde:

 • a) prin deces;
 • b) prin demisie scrisa si adresata Consiliului Director;
 • c) prin excludere de catre Adunarea Generala a Asociatilor, pentru urmatoarele motive:
  • incalcarea statutului asociatiei;
  • de drept prin neplata cotizatiei timp de un an de zile;
  • activitati desfasurate contrare intereselor asociatiei (prejudicii morale sau materiale aduse asociatiei , cum ar fi concurenta neloiala).

Art. 17

Membrii Asociatiei ROMFRA au urmatoarele drepturi:

 • a) sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterea problemelor legate de activitatea asociatiei;
 • b) sa aleaga, sa faca propuneri si sa fie alesi in Consiliul Director;
 • c) sa ia parte la toate consfatuirile, conferintele si actiunile promotionale ale asociatiei.
 • d) sa participe la Adunarea Generala a Asociatilor cu drept de vot egal.

Art. 18

Membrii Asociatiei ROMFRA au urmatoarele obligatii:

 • a) sa respecte prevederile prezentului Statut si ale legislatiei in vigoare cu privire la asociatii si fundatii;
 • b) sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
 • c) sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea asociatiei;
 • d) sa nu prejudicieze interesele asociatiei sau ale membrilor sai;
 • e) sa participe la activitatile si actiunile initiate de asociatie;
 • f) sa plateasca cotizatia lunara stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor.

CAP. 5 ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

Art. 19

Organele asociației sunt:

 • a) Adunarea Generală a Asociatilor;
 • b) Consiliul Director;
 • c) Cenzorul.

Art. 20

 • (1) Adunarea Generală a Asociatilor este organul de conducere, alcătuit din membri fondatori, membri asociati, membrii organizatiei de tineret si membri de onoare.
 • (2) Adunarea Generală a Asociatilor se intruneste cel putin o data pe an in adunare ordinara si ori de cate ori este nevoie la cererea Consiliului Director sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor asociatiei, in adunare extraordinara. Convocarea se va face de catre Consiliul Director cu cel putin zece zile libere inainte de data stabilita si va trebui sa cuprinda data convocarii, ordinea de zi, precum si locul unde urmeaza a se tine Adunarea Generala. Sedintele Adunarii Generale a Asociatilor sunt conduse de presedintele Consiliului Director.
 • (3) Competența Adunării Generale cuprinde:
  • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
  • b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situatiei financiare anuale;
  • c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
  • d) alegerea și revocarea cenzorului;
  • e) înființarea de filiale;
  • f) modificarea actului constitutiv și a statutului;
  • g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
  • h) orice alte atribuții prevăzute de legislatia in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.
 • (4) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 19 lit. b) și c).
 • (5) Adunarea Generală a Asociaților este statutar intrunita in prezenta a cel putin 51% din numarul membrilor asociatiei. In cazul cand, la data fixata, nu se intruneste numarul necesar de membri, Adunarea Generala a Asociatilor se va tine a doua zi, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora, fara alta convocare si va fi legal constituita cu numarul de membri prezenti.
 • (6) Hotărârile se iau cu majoritatea celor prezenti la lucrarile Adunarii Generale.
 • (7) Hotararile privind modificarea statutului si a actului constitutiv al asociatiei se iau cu aprobarea a 2/3 din numarul membrilor asociatiei.

Art. 21

 • (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
 • (2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 22

 • (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților.
 • (2) Consiliul Director este ales de Adunarea Generala a Asociatilor pe o perioada de 4 ani si este compus din: presedinte, director, secretar, contabil si 5 membri reprezentanti sau responsabili pe activitati (francofonie, cultura, sport, centru de formare, organizatia de tineret). El poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.
 • (3) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:
  • a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
  • b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației ROMFRA;
  • c) aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației ROMFRA;
  • d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.
  • f) aproba si modificarea Regulamentului de organizare si functionare

Art. 23

Presedintele Consiliului Director prezideaza reuniunile Consiliului Director.

Pentru reprezentarea executiva a asociației in activitățile curente si relațiile cu terții, Consiliul Director numeste o persoana cu funcție executiva – Directorul Asociatiei ROMFRA . Sfera, durata si limitele competentelor conferite se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Funcționare.

Art. 24

Regulile generale pentru convocarea Consiliului Director, validarea deliberarilor si emiterea deciziilor acestuia sunt urmatoarele:

 • a) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna la sediul asociatiei, la data stabilita de presedinte;
 • b) Convocarile se fac cu cel putin trei zile inainte de data intrunirii;
 • c) Consiliul Director se poate intruni ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau din initiativa a cel putin 1/3 dintre membrii sai;
 • d) La sedintele Consiliului Director este necesara participarea majoritatii membrilor sai;
 • e) Deciziile sunt valabile prin votul majoritatii membrilor prezenti. La numarul de voturi egale, votul presedintelui Consiliului Director este decisiv;
 • f) Membrul Consiliului Director care lipseste la mai mult de trei sedinte consecutive sau sase in 12 luni este exclus de drept urmand ca in locul sau Consiliul Director sa propuna un alt membru ce va fi supus validarii la urmatoarea Adunare Generala.

Art. 25

 • (1) Controlul financiar intern al Asociației ROMFRA este asigurat de un cenzor.
 • (2) În realizarea competenței sale cenzorul:
  • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
  • b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
  • c) poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;
  • d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.
 • (3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
 • (4) Cenzorul asociatiei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

CAP. 6 INCETAREA ACTIVITATII

Art. 26

Asociatia poate fi dizolvata prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor luata cu votul majoritatii membrilor asociatiei.

Art. 27

Lichidarea asociatiei se va face in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 28

Intregul activ al asociatiei se va atribui, dupa lichidare, unei alte asociatii sau societati nepatrimoniale avand un obiect de activitate similar sau apropiat, dupa cum va hotari Adunarea Generala, cu respectarea prevederilor legale.

CAP. 7 DISPOZITII FINALE

Art. 30

Prezentul statut este cadrul normativ pe baza caruia se va desfasura intreaga activitate a Asociatiei ROMFRA.

Art. 31

Prevederile prezentului Statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.

 

Data adoptarii prezentului statut : 21 ianuarie 2005

Anexa Statutul Organizatiei de Tineret ROMFRA este parte integranta din prezentul statut.

 

ANEXA STATUTUL ORGANIZATIEI DE TINERET “ROMFRA”

Art. 1

Tinerii membri ai asociatiei se organizeaza in Organizatia de Tineret ROMFRA conform prevederilor prezentului statut.

Cel putin doua treimi din membrii organizatiei de tineret vor avea varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani.

Art. 2

Organizatia de tineret are drept scop antrenarea tinerilor in activitati cultural - educative, promovarea unor relatii de prietenie si parteneriat cu tineri si organizatii similare din Franta si Romania, promovarea valorilor culturale in strainatate.

Art.3

In esenta, activitatile organizatiei de tineret sunt urmatoarele:

 • organizarea unei echipe de dansuri populare si participarea la festivaluri de folclor din tara si strainatate ;
 • organizarea unei echipe de teatru in limbi staine si romana, prezentarea de spectacole.
 • atragerea si instruirea tinerilor din oras in domeniul informatic, a limbilor straine si altor domenii de interes ;
 • organizarea de manifestari cu caracter cultural, sportiv si educativ destinate tinerilor din Alexandria si imprejurimi.
 • organizarea unui centru de informare si documentare pentru tineret.

In organizatia de tineret vor putea fi cooptati si instructorii care se ocupa cu instruirea tinerilor pe domenii de activitati, daca acestia o solicita.

Art. 4

Organizatia de tineret alege din randurile sale un birou format din 3 membri

 • responsabil activitati culturale
 • responsabil activitati sportive
 • responsabil activitati educationale

Art. 5

Oragnizatia de tineret alege prin majoritatea simpla a membrilor sai un conducator (lider).

Art. 6

Conducatorul organizatiei de tineret reprezinta Asociatia in toate problemele specifice, legate de activitatea de tineret.

Art. 7

Organizatia de tineret utilizeaza in mod gratuit baza materiala a asociatiei, si este sustinuta de asociatie, logistic si financiar pentru atingerea scopurilor sale.

Art. 8

Pentru obtinerea unei parti a fondurilor necesare in atingerea scopului ei, organizatia de tineret, desfasoara contra cost, programe educationale pentru tineret:

 • cursuri si repetitii la dansuri populare
 • cursuri de limbi straine, repetitii la teatru
 • cursuri de informatica si alte cursuri

Beneficiarii actiunilor vor fi tinerii.

Art. 9.

Fondurile obtinute de organizatia de tineret vor fi utilizate pentru :

 • plata instructorilor de dansuri populare, limbi straine, teatru si informatica;
 • modernizare echipament;
 • finantarea actiunilor culturale desfasurate in tara si strainatate.

Art 10.

Conducatorul organizatiei de tineret prezinta anual un raport de activitate Consiliului de Administratie.

Art. 11

Angajarea de catre organizatia de tineret a asociatiei in actiuni de amploare, se face numai cu acordul Consiliului de Administratie.

Art 12.

Modificarea statutului organizatiei de tineret este facuta cu acordul a 1/2 + 1 membri

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim cookies. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

Confirmând "Da, accept cookies", vă exprimați acordul privind folosirea cookies strict necesare. Vă puteți configura preferințele cookies în orice moment al navigării, accesând "Modificare setări cookies".

Modificare setări cookies